Uw privacy

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 Voor aanvang van uw therapeutische behandeling zal ik u ook vragen om naast het anamnese formulier een behandelingsovereenkomst te tekenen.

 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijv. een huisarts, fysiotherapeut ect.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van uw persoonlijke gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

 • De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de
 • behandelingsovereenkomsten bepaald wordt,  15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • de datum van behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Kwaliteitsregister